1. #1
  Sencha User BobbyGe's Avatar
  Join Date
  Jan 2011
  Location
  Genova
  Posts
  13
  Vote Rating
  0
  BobbyGe is on a distinguished road

    0  

  Default Ext js locale Albanian

  Ext js locale Albanian


  hi guys


  I tried to translate ext-lang-en file in albanian language. Probably no one is going to write/implement apps in extjs in albanian language for now but maybe in the future ... .
  I hope you will put this file into the framework.


  Regards

  Code:
  /*
  This file is part of Ext JS 4.2
  
  
  Copyright (c) 2011-2013 Sencha Inc
  
  
  Contact: http://www.sencha.com/contact
  
  
  GNU General Public License Usage
  This file may be used under the terms of the GNU General Public License version 3.0 as
  published by the Free Software Foundation and appearing in the file LICENSE included in the
  packaging of this file.
  
  
  Please review the following information to ensure the GNU General Public License version 3.0
  requirements will be met: http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html.
  
  
  If you are unsure which license is appropriate for your use, please contact the sales department
  at http://www.sencha.com/contact.
  
  
  Build date: 2013-05-16 14:36:50 (f9be68accb407158ba2b1be2c226a6ce1f649314)
  */
  /**
   * Albanian translation
   * 10 Prill 2014  updated by Nertil Qatipi
   */
  Ext.onReady(function() {
  
  
    if (Ext.Date) {
      Ext.Date.monthNames = ["Janar", "Shkurt", "Mars", "Prill", "Maj", "Qershor", "Korik", "Gusht", "Shtator", "Tetor", "Nëntor", "Dhjetor"];
  
  
      Ext.Date.getShortMonthName = function(month) {
        return Ext.Date.monthNames[month].substring(0, 3);
      };
  
  
      Ext.Date.monthNumbers = {
        Jan: 0,
        Shk: 1,
        Mar: 2,
        Pri: 3,
        Maj: 4,
        Qer: 5,
        Kor: 6,
        Gus: 7,
        Sht: 8,
        Tet: 9,
        Nën: 10,
        Dje: 11
      };
  
  
      Ext.Date.getMonthNumber = function(name) {
        return Ext.Date.monthNumbers[name.substring(0, 1).toUpperCase() + name.substring(1, 3).toLowerCase()];
      };
  
  
      Ext.Date.dayNames = ["E Diel", "E Hënë", "E Martë", "E Mërkurë", "E Enjte", "E Premte", "E Shtunë"];
  
  
      Ext.Date.getShortDayName = function(day) {
        return Ext.Date.dayNames[day].substring(2, 5);
      };
      
      Ext.Date.parseCodes.S.s = "(?:st|nd|rd|th)";
    }
  
  
    if (Ext.util && Ext.util.Format) {
      Ext.apply(Ext.util.Format, {
        thousandSeparator: '.',
        decimalSeparator: ',',
        currencySign: 'Lek',
        dateFormat: 'd/m/Y'
      });
    }
  });
  
  
  Ext.define("Ext.locale.al.view.View", {
    override: "Ext.view.View",
    emptyText: ""
  });
  
  
  Ext.define("Ext.locale.al.grid.plugin.DragDrop", {
    override: "Ext.grid.plugin.DragDrop",
    dragText: "{0} Rjeshta te zgjedhur"
  });
  
  
  Ext.define("Ext.locale.al.tab.Tab", {
    override: "Ext.tab.Tab",
    closeText: "Mbylle karten"
  });
  
  
  Ext.define("Ext.locale.al.form.Basic", {
    override: "Ext.form.Basic",
    waitTitle: "Prit..."
  });
  
  
  Ext.define("Ext.locale.al.form.field.Base", {
    override: "Ext.form.field.Base",
  //    invalidText: "The value in this field is invalid"
    invalidText: "Vlerë e pa lejuar për këtë fushe"
  });
  
  
  // changing the msg text below will affect the LoadMask
  Ext.define("Ext.locale.al.view.AbstractView", {
    override: "Ext.view.AbstractView",
    loadingText: "Ngarkim..."
  });
  
  
  Ext.define("Ext.locale.al.picker.Date", {
    override: "Ext.picker.Date",
    todayText: "Sot",
    minText: "Kjo datë është para datës minimale",
    maxText: "Kjo datë është para datës maksimale",
    disabledDaysText: "",
    disabledDatesText: "",
    nextText: 'Muaji i ardhshëm (Control+Djathtas)',
    prevText: 'Muaji i kaluar (Control+Majtas)',
    monthYearText: 'Zgjidh një muaj (Control+Lart/Poshtë për të lëvizur vitet)',
    todayTip: "{0} (Spacebar)",
    format: "d/m/Y",
    startDay: 1
  });
  
  
  Ext.define("Ext.locale.al.picker.Month", {
    override: "Ext.picker.Month",
    okText: " OK ",
    cancelText: "Anullo"
  });
  
  
  Ext.define("Ext.locale.al.toolbar.Paging", {
    override: "Ext.PagingToolbar",
    beforePageText: "Faqja",
    afterPageText: "e {0}",
    firstText: "Faqja e parë",
    prevText: "Faqja e kaluar",
    nextText: "Faqja tjeter",
    lastText: "Faqja e funfit",
    refreshText: "Azhornim",
    displayMsg: "Shfaqur {0} - {1} e {2}",
    emptyMsg: 'Nuk ka të dhëna për të shfaqur'
  });
  
  
  Ext.define("Ext.locale.al.form.field.Text", {
    override: "Ext.form.field.Text",
    minLengthText: "Gjatësia minimale për këtë fushë është {0}",
    maxLengthText: "Gjatësia maksimale për këtë fushë është {0}",
    blankText: "Fushë e kërkuar",
    regexText: "",
    emptyText: null
  });
  
  
  Ext.define("Ext.locale.al.form.field.Number", {
    override: "Ext.form.field.Number",
    decimalSeparator: ",",
    decimalPrecision: 2,
    minText: "Vlera minimale për këtë fushë është {0}",
    maxText: "Vlera maksimale për këtë fushë është {0}",
    nanText: "{0} nuk është një numër i vlefshëm"
  });
  
  
  Ext.define("Ext.locale.al.form.field.Date", {
    override: "Ext.form.field.Date",
    disabledDaysText: "E bllokuar",
    disabledDatesText: "E bllokuar",
    minText: "Data në këtë fushë duhet të jetë pas {0}",
    maxText: "Data në këtë fushë duhet të jetë para {0}",
    invalidText: "{0} nuk është një datë e vlefshme - ajo duhet të jetë në formatin {1}",
    format: "d/m/Y",
  //    altFormats: "d/m/Y|d-m-y|d-m-Y|d/m|d-m|dm|dmy|dmY|d|Y-m-d"
    altFormats: "d-m-y|d-m-Y|d/m|d-m|dm|dmy|dmY|d|Y-m-d"
  });
  
  
  Ext.define("Ext.locale.al.form.field.ComboBox", {
    override: "Ext.form.field.ComboBox",
    valueNotFoundText: undefined
  }, function() {
    Ext.apply(Ext.form.field.ComboBox.prototype.defaultListConfig, {
      loadingText: "Ngarkim..."
    });
  });
  
  
  Ext.define("Ext.locale.al.form.field.VTypes", {
    override: "Ext.form.field.VTypes",
    emailText: 'Fusha duhet të jetë një adresë e vlefshme e-mail në formatin "utente@esempio.com"',
    urlText: 'Fusha duhet të jetë një adresë interneti në formatin "http:/' + '/www.esempio.com"',
    alphaText: 'Kjo fushë do të përmbajë vetëm shkronja dhe _',
    alphanumText: 'Kjo fushë do të përmbajë vetëm shkronja, numra dhe _'
  });
  
  
  Ext.define("Ext.locale.al.form.field.HtmlEditor", {
    override: "Ext.form.field.HtmlEditor",
    createLinkText: 'Futni një URL për linkun:'
  }, function() {
    Ext.apply(Ext.form.field.HtmlEditor.prototype, {
      buttonTips: {
        bold: {
          title: 'Bold (Ctrl+B)',
          text: 'Bën teksti përzgjedhur bold.',
          cls: Ext.baseCSSPrefix + 'html-editor-tip'
        },
        italic: {
          title: 'Kursiv (Ctrl+I)',
          text: 'Bën teksti përzgjedhur kursiv.',
          cls: Ext.baseCSSPrefix + 'html-editor-tip'
        },
        underline: {
          title: 'Nënvizo (Ctrl+U)',
          text: 'Nënvizon teksti përzgjedhur.',
          cls: Ext.baseCSSPrefix + 'html-editor-tip'
        },
        increasefontsize: {
          title: 'Rrit tekstin',
          text: 'Rrit madhësinë e shkonjave.',
          cls: Ext.baseCSSPrefix + 'html-editor-tip'
        },
        decreasefontsize: {
          title: 'Zvogëlo tekstin',
          text: 'Zvogëlon madhësinë e shkonjave.',
          cls: Ext.baseCSSPrefix + 'html-editor-tip'
        },
        backcolor: {
          title: 'Ngjyre theksimi per tekstin',
          text: 'Ndryshon ngjyrën e sfondit për tekstin e përzgjedhur.',
          cls: Ext.baseCSSPrefix + 'html-editor-tip'
        },
        forecolor: {
          title: 'Ngjyra e shkronjave',
          text: 'Ndryshon ngjyrën e tekstit të përzgjedhur.',
          cls: Ext.baseCSSPrefix + 'html-editor-tip'
        },
        justifyleft: {
          title: 'Vendos majtas',
          text: 'Vendos textin ne te majte.',
          cls: Ext.baseCSSPrefix + 'html-editor-tip'
        },
        justifycenter: {
          title: 'Vendos ne qëndër',
          text: 'Vendos textin ne qëndër.',
          cls: Ext.baseCSSPrefix + 'html-editor-tip'
        },
        justifyright: {
          title: 'Vendos djathtas',
          text: 'Vendos textin ne te djathte.',
          cls: Ext.baseCSSPrefix + 'html-editor-tip'
        },
        insertunorderedlist: {
          title: 'Lista me pika',
          text: 'Lista me pika.',
          cls: Ext.baseCSSPrefix + 'html-editor-tip'
        },
        insertorderedlist: {
          title: 'Lista e numerur',
          text: 'Lista e numerur.',
          cls: Ext.baseCSSPrefix + 'html-editor-tip'
        },
        createlink: {
          title: 'Link',
          text: 'Bën teksti e përzgjedhur një link interneti.',
          cls: Ext.baseCSSPrefix + 'html-editor-tip'
        },
        sourceedit: {
          title: 'Kodi',
          text: 'Kalo në mënyrën e shkrimit te Kodit.',
          cls: Ext.baseCSSPrefix + 'html-editor-tip'
        }
      }
    });
  });
  
  
  Ext.define("Ext.locale.al.grid.header.Container", {
    override: "Ext.grid.header.Container",
    sortAscText: "Rendit në ngjitje",
    sortDescText: "Rendit në zbritëse",
    columnsText: "Kolonat",
    lockText: "Blloko kolonën",
    unlockText: "Zhblloko kolonën"
  });
  
  
  Ext.define("Ext.locale.al.grid.GroupingFeature", {
    override: "Ext.grid.GroupingFeature",
    emptyGroupText: '(Asnjë të dhënë)',
    groupByText: 'Grupoji sipas kësaj fushe',
    showGroupsText: 'Trego në grupe'
  });
  
  
  Ext.define("Ext.locale.al.grid.PropertyColumnModel", {
    override: "Ext.grid.PropertyColumnModel",
    nameText: "Emri",
    valueText: "Vlera",
    dateFormat: "j/m/Y",
    trueText: "e vërtetë",
    falseText: "e rremë"
  });
  
  
  Ext.define("Ext.locale.al.grid.BooleanColumn", {
    override: "Ext.grid.BooleanColumn",
    trueText: "e vërtetë",
    falseText: "e rremë",
    undefinedText: ' '
  });
  
  
  Ext.define("Ext.locale.al.grid.NumberColumn", {
    override: "Ext.grid.NumberColumn",
    format: '0.000,00'
  });
  
  
  Ext.define("Ext.locale.al.grid.DateColumn", {
    override: "Ext.grid.DateColumn",
    format: 'd/m/Y'
  });
  
  
  Ext.define("Ext.locale.al.form.field.Time", {
    override: "Ext.form.field.Time",
    minText: "Koha ne këtë fushë duhet të jetë e barabartë ose pas {0}",
    maxText: "Koha ne këtë fushë duhet të jetë e barabartë ose para {0}",
    invalidText: "{0} nuk është një vlerë kohe e vlefshme",
  //    format: "g:i A",
    format: "H:i",
      altFormats: "g:ia|g:iA|g:i a|g:i A|h:i|g:i|H:i|ga|ha|gA|h a|g a|g A|gi|hi|gia|hia|g|H"
  });
  
  
  Ext.define("Ext.locale.al.form.CheckboxGroup", {
    override: "Ext.form.CheckboxGroup",
    blankText: "Duhet të zgjedhësh dicka"
  });
  
  
  Ext.define("Ext.locale.al.form.RadioGroup", {
    override: "Ext.form.RadioGroup",
    blankText: "Duhet të zgjedhësh dicka"
  });
  
  
  Ext.define("Ext.locale.al.window.MessageBox", {
    override: "Ext.window.MessageBox",
    buttonText: {
      ok: "OK",
      cancel: "Anullo",
      yes: "Po",
      no: "Jo"
    }  
  });
  
  
  // This is needed until we can refactor all of the locales into individual files
  Ext.define("Ext.locale.al.Component", {	
    override: "Ext.Component"
  });

 2. #2
  Sencha - Support Team
  Join Date
  Feb 2013
  Location
  California
  Posts
  3,835
  Vote Rating
  72
  Gary Schlosberg is a jewel in the rough Gary Schlosberg is a jewel in the rough Gary Schlosberg is a jewel in the rough Gary Schlosberg is a jewel in the rough

    0  

  Default


  Thanks for sharing your work with the community. I've created a feature request (EXTJSIV-13073) to get this added.
  Get on the Fast Track with Sencha Training http://sencha.com/training

 3. #3
  Sencha - Support Team
  Join Date
  Feb 2013
  Location
  California
  Posts
  3,835
  Vote Rating
  72
  Gary Schlosberg is a jewel in the rough Gary Schlosberg is a jewel in the rough Gary Schlosberg is a jewel in the rough Gary Schlosberg is a jewel in the rough

    0  

  Default


  Can you please tell me for which specific version of ExtJS this locale file was written? Thanks.
  Get on the Fast Track with Sencha Training http://sencha.com/training

 4. #4
  Sencha User BobbyGe's Avatar
  Join Date
  Jan 2011
  Location
  Genova
  Posts
  13
  Vote Rating
  0
  BobbyGe is on a distinguished road

    0  

  Default


  4.2.1

Thread Participants: 1

Tags for this Thread