PDA

View Full Version : Problem about editor Grid panelfptquangngai
29 Jan 2015, 1:22 AM
Nam trong Vung kinh te trong diem phia Nam (VKTTDPN), Ba Ria – Vung Tau la tinh co nhieu tiem nang va loi the quan trong ve vi tri, dat dai, ha tang ky thuat de phat trien kinh te – xa hoi, dac biet la phat trien cac nganh kinh te bien nhu: cong nghiep dau khi, san xuat dien, dam, cang bien, du lich, khai thac va che bien hai san…

Hien nay, Ba Ria – Vung Tau la trung tam khai thac dau khi chu yeu cua Viet Nam, voi 93,29% tong tru luong dau mo va 16,20% tong tru luong khi thien nhien cua ca nuoc, la noi san xuat gan 40% dien cua quoc gia, la dia phuong duoc Nha nuoc tap trung dau tu xay dung he thong cang bien quoc gia va quoc te, la vung trong diem cua Chuong trinh Du lich quoc gia, voi nhieu loai hinh du lich nghi duong, chua benh, giai tri cuoi tuan, tru dong, du lich sinh thai rung – bien – dao va du lich van hoa – lich su – cach mang. Ben canh do, Ba Ria – Vung Tau con la mot trong nhung ngu truong lon cua ca nuoc.

Tuy chi chiem 0,6% dien tich, hon 1% dan so ca nuoc, song Ba Ria – Vung Tau da tao ra 11% GDP va gan 27% tong thu ngan sach ca nuoc. Do vay su phat trien kinh te cua Ba Ria – Vung Tau co tac dong va anh huong rat lon den su phat trien cua ca nuoc.

Ba Ria – Vung Tau tiep tuc day manh cong tac keu goi va thu hut dau tu, dac biet la dau tu nuoc ngoai. Boi vi, chinh quyen va nhan dan Ba Ria – Vung Tau luon xac dinh ro, dau tu nuoc ngoai la mot nguon luc quan trong trong qua trinh phat trien kinh te – xa hoi cua tinh cung nhu de tao dong luc phat trien. Do vay, Ba Ria – Vung Tau se cai thien manh ve moi truong dau tu, thuc hien linh hoat hon nua cac chinh sach uu dai cua dia phuong, nhat la dau tu ve ha tang ky thuat ngoai hang rao, giai toa tai dinh cu … Ngoai cac uu dai theo Luat Khuyen khich dau tu trong nuoc va Luat Dau tu nuoc ngoai. "Ba Ria – Vung Tau la noi dau tu an toan va hieu qua cua VKTTDPN", do chinh la thong diep cua Ba Ria – Vung Tau muon goi den cac nha dau tu.

I. Dich Vu Internet FPT Vung Tau.

Voi su phat trien cua xa hoi keo theo nhu cau su dung mang internet ngay mot len cao.
Cong ty FPT Vung Tau da trien khai mot so goi cuoc lap mang fpt vung tau (http://www.internetvietnam.net/2015/02/dang-ky-lap-dat-internet-fpt-tai-vung-tau.html) cho khach hang khu vuc. Khach hang co nhu cau lap dat mang FPT Vung Tau trong giai doan 2017 – 2020 chi can goi ngay hotline tong dai FPT de duoc nhan vien fpt telecom tu van cac thu tuc, cac chuong trinh khuyen mai dac sac nhat hien nay de khach hang lua chon dong thoi tu van cho khach hang goi cuoc phu hop nhat voi nhu cau su dung cua khach hang trong ho gia dinh hay trong co quan xi nghiep Trong nam 2017 – 2020, fpt telecom cung len ke hoach dau tu them ha tang tai cac xa tren dia ban cac huyen ngoai thanh thanh pho Vung Tau de dap ung them cho luong khach hang moi muon dang ky su dung nhung fpt telecom chua co ha tang vien thong tai cac khu vuc do. Du kien den cuoi nam 2020, fpt telecom se dau tu hon 70% ha tang tren toan dia ban tinh Ba Ria – Vung Tay de phuc vu cho khach hang.

II. Lap Mang Internet FPT Vung Tau.

Khach hang muon lap dat mang FPT co the chon lua cac goi cuoc cap quang fpt toc do cao nhat hien nay voi toc do Wifi FPT len den tu 12 Mbps – 80 Mbps cho ho gia dinh, doanh nghiep cong ty lua chon voi nhieu goi cuoc cap quang FPT dich vu phu hop va hap dan nhat hien nay. Hien chi co khu vuc huyen Con Dao hien chua co ha tang mạng internet fpt bà rịa (http://www.internetvietnam.net/2015/05/dang-ky-lap-mang-internet-fpt-thanh-pho-ba-ria.html), FPT Vũng Tàu do fpt telecom cung cap, du kien se duoc dau tu trong giai doan 2030.

Cac khu vuc tai dia ban cac huyen chua co ha tang internet FPT cung se duoc fpt telecom len ke hoach trien khai dau tu moi trong giai doan 2017 – 2020. FPT telecom lien tuc phat trien khong ngung de nhanh chong tro thanh nha cung cap dich vu lap mang fpt tan thanh (http://www.internetvietnam.net/2015/04/dang-ky-lap-dat-internet-fpt-huyen-tan-thanh.html), internet hang dau tai Ba Ria Vung Tau trong thoi gian toi, khach hang co nhu cau lap dat Wifi FPT luon duoc fpt telecom ho tro 24/7 de khach hang co the dang ky moi cac dich vu nhanh chong nhat khi can thiet.

FPT telecom luon co chuong trinh lap mang FPT mien phi 100% doi voi tat ca cac khach hang co nhu cau thanh toan truoc cuoc internet FPT 6 – 12 thang tai dia ban Vung Tau. Do do khi khach hang muon huong cac khuyen mai nhieu hon co the chon hinh thuc dong truoc. Ngoai ra khi thanh toan combo lap mang fpt chau duc (http://www.internetvietnam.net/2015/08/dang-ky-lap-dat-internet-fpt-huyen-chau-duc.html), internet truyen hinh FPT Vũng Tàu – khach hang con duoc fpt telecom tang dau thu FPT Play TV mien phi.

Moi thong tin yeu cau lap dat internet fpt vung tau khach hang co the goi ve cho chung toi qua duong day nong 0971.620.836 de duoc tu van thong tin va lap dat nhanh chong.

Gary Schlosberg
3 Feb 2015, 5:37 PM
Not sure why it would scroll like that. You might try posting a test case so others can more easily have a look.
https://fiddle.sencha.com/#home

Can you utilize scrollTo?
http://docs.sencha.com/extjs/3.4.0/#!/api/Ext.Element-method-scrollTo