PDA

View Full Version : How to adding the items in the groupfptquangngai
18 Apr 2015, 2:45 AM
Hien nay, FPT Telecom Ninh Thuan da trien khai toan tinh ngoai tru mot so khu vuc chua co ha tang cap tai: huyen Bac Ai, huyen Ninh Hai,huyen Ninh Phuoc, huyen Thuan Bac, huyen Thuan Nam” .Cac Huyen chua co ha tang se duoc Fpt Telecom trien khai trong thoi gian gan nhat. Thanh pho Phan Rang Thap Cham la dia diem ma FPT Telecom bo sung ha tang day dac de ba con de dang lap internet cap quang FPT Phan Rang Thap Cham trong nam 2016. Ben canh dich vu internet FPT toc do cao tai thanh pho Phan Rang Thap Cham. Bạn có thể tham khảo tại địa chỉ: http://www.internetvietnam.net/2014/12/dang-ky-lap-dat-internet-tai-ninh-thuan.html (http://www.internetvietnam.net/2014/12/dang-ky-lap-dat-internet-tai-ninh-thuan.html) FPT telecom con cung cap lap dat truyen hinh FPT Phan Rang Thap Cham chuan HD danh cho gia dinh su dung.


I. Dich Vu Internet fPT Ninh Thuan.


Hien nho viec quang hoa ha tang nen FPT thanh pho Phan Rang da trien khai hoan tat vien thong FPT. Khach hang dang ky internet FPT se duoc tan huong cap quang toc do cao voi gia cuoc tron goi hang thang chi tu 200.000 d/thang ma duoc huong toc do len den 32 Mbps. Doi voi khach hang cu dang su dung FPT thanh pho Phan Rang se duoc chuyen doi sang mien phi ha tang cap quang toc do cao cho khach hang su dung ma gia cuoc khong doi dong thoi neu khach hang co nhu cau su dung them dich vu truyen hinh FPT se duoc FPT telecom ho tro nang cap cho khach hang. Ngoài ra khách hàng có thể tham khảo thêm bài viết lắp mạng fpt khánh hoà: http://www.internetvietnam.net/2014/12/dang-ky-lap-dat-internet-tai-khanh-hoa.html (http://www.internetvietnam.net/2014/12/dang-ky-lap-dat-internet-tai-khanh-hoa.html)Khach hang lap cap quang FPT se duoc trang bi modem FTTH wifi quang 4 port phat song Wifi sieu manh va sieu xa Tu ngay 1/1/2017,


FPT Telecom Ninh Thuan da tien hanh nang cap bang thong voi cac goi cuoc internet cap quang danh cho ho gia dinh truoc day tu 5Mbps – 8Mbps va van giu nguyen gia cuoc. -Voi su gia tang bang thong nhu hien nay thi FPT Telecom hien dang la nha cung cap co bang thong / chat luong dich vu cung nhu gia cuoc canh tranh hang dau tai Viet Nam. Bang bao gia cap quang fpt tai thanh pho Phan Rang Thap Cham tinh Ninh Thuan danh cho ho gia dinh muon su dung mang internet FPT tai dia ban voi toc do duong truyen tu 6 Mbps - 32 Mbps de ho gia dinh co the su dung mang cap quang fpt tot nhat hien nay de trai nghiem dich vu ngay tai nha.


II. Lap Mang FPT Ninh Thuan.


Ben canh do FPT thanh pho Phan Rang Thap Cham Ninh Thuan con dang khuyen mai lap dat chung 2 dich vu internet + truyen hinh FPT voi goi cuoc hang thang tron goi chi tu 300.000 d. Dau tien khach hang chi can mua mot dau thu HD Box tri gia 600.000 d va khach hang co the xem duoc 160 kenh truyen hinh trong va ngoai nuoc + kho phim HD bom tan len den 9000 bo phim. Bạn có thể tham khảo: http://www.internetvietnam.net/2014/12/dang-ky-lap-dat-internet-tai-gia-lai.html (http://www.internetvietnam.net/2014/12/dang-ky-lap-dat-internet-tai-gia-lai.html)Trang bi Modem WiFi G97D2 ( WiFi quang 2 cong ) doi voi khach hang ca nhan Trang biModem WiFi CIG-93RG 4 cong doi voi khach hang dang ky combo hay tu goi cuoc F2 45Mbps Mien phi lap dat khi tra truoc 6 thang, tang 01 thang cuoc su dung Mien phi lap dat khi tra truoc 12 thang, tang 02 den 03 thang cuoc su dung. Giam cuoc internet cap quang FPT cho khach hang khi lap dat them truyen hinh FPT.


Tiep theo la bang bao gia cap quang fpt danh cho cong ty doanh nghiep khi muon dang ky cap quang thanh pho phan rang thap cham. Cac goi cuoc nay chu yeu danh cho khach hang su dung cong ty, ngan hang, quan ca phe, Karaoke vi duong truyen bang thong trong va ngoai nuoc deu tot va dac biet FPT Telecom cam ket bang thon quoc te toi thieu khi su dung la 1,1 Mbps. Để đăng ký mạng fpt hà tĩnh có thể tham khảo: http://www.internetvietnam.net/2014/12/lap-dat-internet-tai-ha-tinh.html (http://www.internetvietnam.net/2014/12/lap-dat-internet-tai-ha-tinh.html)