Sencha.io (syncstorage) => blank/white/empty page

Printable View