Adding Sencha.io to Touch 2 - path error

Printable View