2.2 Beta 1 Chrome / Safari DatePicker Needs extra taps

Printable View