Tạo nút nút tùy chỉnh với AJAX chức năng trong CGridView